Voor Levering binnen Nederland

  I. Algemeen
   
1.1. In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:
Vrcards, onderdeel van Serious Game Media, gevestigd te Bergschenhoek, Rottekade 5, 2661 JM in Nederland, ingeschreven in het handelsregister (Rotterdam), onder nummer: 30079761, telefoon: +31 (0) 10 529 6086 – bereikbaar elke werkdag tussen 09.00 uur en 18.00 uur, webadres: www.seriousgamemedia.nl , e-mail: info@seriousgamemedia.com, BTW nr: NL822870617B01 – onderdeel van fiscale eenheid J.H. van Dijk Holding BV, BTW nr: NL8228.70.617.B.01 KvK Haaglanden nr.: 50071947  ;
Wederpartij: de Partij met wie VRcards een overeenkomst sluit (waaronder afnemers,
opdrachtgevers of abonnees) waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn;
Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf;
 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden met betrekking op de
levering aan consumenten binnen Nederland.
 
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, offerte,
aanvraag, mededeling of aanbieding tussen VRcards en diens Wederpartij, behoudens
voor zover hier uitdrukkelijk van wordt afgeweken.
1.3. Onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten
met VRcards, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
1.4. Onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor medewerkers
van VRcards en haar directie.
1.5. De toepasselijkheid van inkoop, leverings- en/of andere voorwaarden van de
Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.6. Overeenkomsten met VRcards komen tot stand door het plaatsen van een Schriftelijke
of mondelinge, telefonische, bestelling of aanvragen bij VRcards en de aanvaarding
door VRcards hiervan. De Wederpartij aanvaardt door zijn mondelinge of Schriftelijke
bestelling of aanvraag de onderhavige algemene voorwaarden. Een bestelling of
aanvraag geldt als aanvaard door VRcards voor zover zij niet binnen 14 dagen na
ontvangst van de bestelling of aanvraag aan de Wederpartij uitdrukkelijk het tegendeel
heeft laten blijken.
1.7. De overeenkomst tussen VRcards en de Wederpartij wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien
Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
1.8. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van
deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar ‘de geest’ van
deze bepalingen en de algemene voorwaarden van VRcards.
1.9. Indien VRcards niet te allen tijde strikte naleving van deze algemene voorwaarden
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
VRcards in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen
de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
1.10. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens
in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. VRcards en de
Wederpartij zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk
het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
   
  II. Leveringstermijnen
   
2.1. Bij een bestelling zonder personalisering tot 30 artikelen is de levertijd 1 tot 3 werkdagen,
indien de artikelen op voorraad zijn. Bij bestellingen die afwijken van het standaard
assortiment, bijvoorbeeld door het toevoegen van een logo of andere vorm van personalisering,
en bestellingen van meer dan 30 stuks is de levertijd in overleg.
2.2. Indien voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor levering van bepaalde
zaken een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is dit nimmer een fatale
termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij VRcards derhalve
schriftelijk in gebreke te stellen. VRcards dient daarbij een redelijke termijn te worden
geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
2.3. VRcards heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Tevens heeft VRcards het recht om te leveren uit voorraad van derden, mits er niet
uitdrukkelijk is overeengekomen dat de levering uit eigen voorraad zal geschieden.
2.4. VRcards is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het
aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen
wordt uitgevoerd kan VRcards de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende
fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
2.5. Levering vindt plaats zodra hetgeen besteld een magazijn van VRcards en/of haar
leverancier verlaat ter verzending aan het door de Wederpartij opgegeven adres.
Indien overeengekomen wordt over te gaan tot afhalen van de bestelling door de
Wederpartij, geschiedt levering vanaf het bedrijfsadres van VRcards, Wederpartij is
verplicht tot afname op het moment dat VRcards melding geeft van de ter
beschikkingstelling van de bestelling. Indien Wederpartij afname weigert of nalatig
is met het verstrekken van informatie en/of instructies welke noodzakelijk zijn voor
de levering, is VRcards gerechtigd de zaken op te slaan op en/of buiten diens terrein
voor rekening en risico van de Wederpartij na een afhaal termijn van 14 dagen.
2.6. Indien VRcards gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de
overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij
deze juist en volledig aan VRcards ter beschikking heeft gesteld.
   
  III. Betaling
   
3.1. Betaling van facturen dient zonder inhouding of korting te geschieden binnen 14 dagen
na factuurdatum op de door VRcards in de factuur aangegeven wijze en in de daar
aangegeven valuta. Deze termijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de
Wederpartij derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim.
3.2. VRcards is gerechtigd van de Wederpartij te verlangen voldoende zekerheid te stellen
ter dekking van de betalingsverplichting jegens VRcards. Opschorting van uitvoering
van de overeenkomst door VRcards is mogelijk totdat de verlangde zekerheid is gesteld.
Dit geldt in het bijzonder wanneer een onderzoek naar solvabiliteit en/of het
betalingsgedrag van de wederpartij aantoonbare wanbetaling oplevert, een negatief
advies van een kredietverzekeringsmaatschappij, melding bij het BKR en/of een negatief
advies van een deurwaarder of andere incassant.
3.3. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor
rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis
van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de
berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien VRcards echter hogere kosten
ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk
gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke
en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij
is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
3.4. De door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste
plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare
facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Wederpartij dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.
3.5. De Wederpartij mag een schuld uit een overeenkomst met VRcards niet met enige
vordering op VRcards verrekenen.
3.6. VRcards behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q.
vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden
opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.
3.7. Geleverde producten blijven eigendom van VRcards totdat volledige betaling heeft
plaatsgevonden.
3.8. VRcards verleent geen korting bij contante of vervroegde betaling.
   
  IV. Eigendom
 
4.1. Zaken, die VRcards aan de wederpartij levert blijven eigendom van VRcards totdat de
wederpartij aan al haar verplichtingen met betrekking tot de betreffen de overeenkomst
en daarmee samenhangende verbintenissen jegens VRcards heeft gedaan.
4.2. VRcards heeft het onherroepelijke recht om in geval van niet nakoming of gebrekkige
nakoming door afnemer zonder enige ingebrekestelling de door VRcards geleverde
goederen zonodig na demontage terug te nemen.
   
  V. Wijzigingen
   
5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen
tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard,
omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de
Wederpartij, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief
opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de termijn
en/of bedrag van de overeenkomst zoals bedoeld in deze paragraaf. Daardoor kan het
oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. VRcards zal
daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
5.2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, dan is VRcards gerechtigd om
daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen
VRcards bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering
opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het dan te bepalen tijdstip
waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren
van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van VRcards op en is voor de
Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
5.3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan VRcards een verzoek tot wijziging van de
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen
hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
5.4. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen
waartoe hij jegens VRcards gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade,
daaronder begrepen kosten, aan de zijde van VRcards daardoor direct of indirect ontstaan.
5.5. Indien VRcards bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is
VRcards onder de als volgt omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs,
ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan VRcards toekomende bevoegdheid of een
op VRcards rustende verplichting ingevolge de wet;
In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke
verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen
drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij VRcards dan alsnog bereid is om
hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de levering
langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
Indien er sprake is van prijsverhogingen bij toeleveranciers van VRcards welke door die
toeleveranciers aan VRcards worden doorberekend.
   
  VI. Offertes en aanbiedingen
   
6.1. Alle offertes en aanbiedingen van VRcards zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld. Het is mogelijk dat in een offerte een termijn wordt gesteld met betrekking
tot een aanbieding.
6.2. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding
betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
6.3. Gegevens voorkomend in drukwerk, verstrekt van de zijde van VRcards, zijn aan wijzigingen
onderhevig, zonder dat VRcards gehouden zal zijn hiervan telkens bericht te geven.
6.4. VRcards kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij
redelijkerwijs kan of zou moeten begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
6.5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief 21 procent BTW en andere
heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te
maken kosten, daaronder begrepen handling, verzend en administratiekosten, tenzij
anders aangegeven.
6.6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
of de aanbieding opgenomen aanbod dan is VRcards daaraan niet gebonden.
De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,
tenzij VRcards anders aangeeft.
6.7. VRcards hanteert altijd de laatste prijscourant; voorgaande prijscouranten komen automatisch
te vervallen. Prijswijzigingen worden doorgevoerd zonder voorafgaande aankondiging
aan Wederpartijen.
6.8. Een samengestelde prijsopgave verplicht VRcards niet tot het verrichten van een gedeelte
van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of
offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
6.9. Bij offertes, zichtzendingen, monsters of bestellingen van € 2000,00 of meer, verlangt
VRcards aanbetaling, dan wel het stellen van zekerheid van 50%.
6.10. Bij offertes, zichtzendingen, monsters of bestellingen beneden de € 250,00 heeft VRcards
het recht op aflevering onder rembours.
   
  VII. Prijzen en Kosten webshop
   
7.1. De prijzen in de webshop staan vermeld inclusief 21% btw. De prijzen die in de webshop
worden genoemd zijn exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
7.2. De Wederpartij heeft de keuze over te gaan tot afhalen of verzending van hetgeen besteld.
De verzendkosten die bij iedere bestelling in rekening worden gebracht, worden direct vermeld.
Verzendkosten worden automatisch aangepast naar rato van het gewicht van hetgeen de
Wederpartij wenst te bestellen. Prijzen kunnen verschillen tussen de winkel, catalogi en online.
Druk en zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
   
  VIII. Intellectuele eigendomsrechten
   
8.1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door VRcards verstrekte,
verkochte en/of geleverde artikelen berusten bij VRcards of haar licentiegevers. Onder
intellectuele eigendomsrechten worden mede begrepen auteursrechten en merkenrechten.
Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door VRcards of bij wet toegestaan, mag niets
uit de door VRcards verstrekte, verkochte en/of geleverde artikelen op enigerlei wijze worden
openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd worden.
8.2. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,
handelsnaam of andere rechten van intellectuele eigendom uit materiaal van VRcards te
verwijderen of te wijzigen.
8.3. Nabootsing van door VRcards verstrekte, verkochte en/of geleverde artikelen en/of ontwerpen
is verboden, evenals het ter beschikking stellen van het verkochte aan derden, van wie redelijkerwijs
kan worden vermoed, dat deze het betreffende artikel en/of ontwerp zullen (doen) nabootsen.
8.4. Bij overtreding van de verboden uit de bovengenoemde paragrafen van Artikel 7, verbeurt de
wederpartij een niet voor matiging vatbare boete ter grootte van 15% van de koopprijs met een
minimum van € 500,00 per geval of per geproduceerd artikel. Tevens verbindt de wederpartij zich
het dit Artikel vervatte verbod, samen met het boetebeding op te leggen aan haar rechtsopvolgers
in de vorm van een kettinggeding, aldus dat ook die rechtsopvolgers en hun rechtsopvolgers ter zake
jegens VRcards gebonden zijn.
8.5. Bij niet nakoming van de in het vorige lid vastgelegde verplichting zal de wederpartij respectievelijk
de rechtsopvolger van de wederpartij jegens VRcards een direct opeisbare en niet voor matiging
vatbare boete verbeuren van € 5000,00 per geval.
   
  IX. Tekeningen, monsters en dergelijke
   
9.1. Tekeningen, afbeeldingen, monsters, (grafische) ontwerpen, 3D ontwerpen, werkvormen, en dergelijke die door VRcards zijn verstrekt, blijven eigendom van VRcards en zijn voor VRcards niet bindend tenzij en totdat uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
   
  X. Garantie en samenstelling
   
10.1. De door VRcards te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan
op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal
gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op
zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient
de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en
voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. VRcards kan in dat geval andere
garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren
werkzaamheden.
10.2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of
voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum,
onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en/of door derden wanneer, zonder
schriftelijke toestemming van VRcards, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben
aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd
die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere
dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het
gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar VRcards geen invloed op kan
uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden; bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme
regenval of temperaturen et cetera.
10.3. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat
de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden
zijn uitgevoerd en hetgeen geleverd aan de geldende normen voldoet. Daarbij behoort de
Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met
hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn
overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 48 uur na levering schriftelijk
aan VRcards te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder
geval uiterlijk binnen 7 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan VRcards te worden gemeld.
De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat
VRcards in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient VRcards in de gelegenheid te stellen
een klacht te (doen) onderzoeken. De termijnen gelden op straffe van verval van recht.
10.4. Indien de Wederpartij (tijdig) reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij
blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
10.5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe
op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
10.6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal
VRcards de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan, indien retournering
redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij,
ter keuze van VRcards, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende
vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden
om de vervangen zaak aan VRcards te retourneren en de eigendom daarover aan VRcards te
verschaffen, tenzij VRcards anders aangeeft.
10.7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,
daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van VRcards daardoor gevallen, integraal
voor rekening van de Wederpartij.
10.8. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief
administratie, verzend en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
10.9. Gegevens over samenstelling, gebruikte materialen, maten, weerbestendigheid, chemische
bestendigheid en dergelijke die door VRcards zijn verstrekt, berusten op door VRcards van bonafide
fabrikanten, researchafdelingen en dergelijke verkregen gegevens, cijfers, specificaties, dan
wel rapporten. VRcards aanvaardt daar zelf geen aansprakelijkheid voor. Ten aanzien van
afmetingen, kleuren, gewichten en andere eigenschappen van alle materialen, behoudt VRcards
zich steeds de gewone tolerantie voor, zoals die gebruikelijk is bij de fabrikant die met de
vervaardiging belast is.
10.10. De bij monsters, eerste afgietsels en dergelijke getoonde patina is geen enkele garantie van
een identieke kleur dan wel inkleuring van de vervolgserie op het eerste model.
10.11. VRcards behoudt zich het recht voor om productveranderingen die haars inziens de kwaliteit ten
goede komen zonder voorafgaande aankondiging door te voeren.
   
  XI. Retourzendingen en omruiling
   
11.1. Retourzendingen worden in overleg tussen VRcards en Wederpartij geaccepteerd, en alleen indien het gaat om:
Een ongebruikt en aantoonbaar beschadigd artikel; nog wel verpakt in de oorspronkelijke verpakking;
Een standaardproduct en geen gepersonaliseerd artikel naar bedrijf of persoon, welke tot stand is gekomen overeenkomstig specificaties van de Wederpartij;
 
11.2. Tot uiterlijk 7 dagen na levering van de artikelen, niet zijnde één van de in de vorige paragraaf
genoemde artikelen, is de Wederpartij gerechtigd om deze retour te zenden aan VRcards, uitsluitend in overleg met VRcards.
11.3. De staat van de teruggeleverde artikelen bij aankomst op het door VRcards opgegeven adres
is bepalend voor de acceptatie door VRcards van de retourzending. Tevens bepaalt VRcards of
retourzending leidt tot creditering of tot omruiling van het artikel tegen een soortgelijk artikel.
11.4. Bovengenoemde paragrafen zijn tevens van toepassing op artikelen welke online zijn gekocht.
11.5. Eventuele verzendkosten van de retourzending komen voor rekening van de Wederpartij.
   
  XII. Brochures, Catalogi en dergelijke
   
12.1. Producten worden geleverd zonder de in brochures, catalogi en dergelijke afgebeelde
inrichtingsmaterialen.
12.2. Als gevolg van onder andere beperkingen in technieken is het mogelijk
dat geleverde producten in kleur en/of vorm enigszins afwijken van de afbeelding in de
brochure of catalogus, of de online webshop.
   
  XIII. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
   
13.1. VRcards is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst
terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
De Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
Na het sluiten van de overeenkomst VRcards ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
De Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen
voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft
of onvoldoende is;
Door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van VRcards kan worden
gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities
zal nakomen;
Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van
VRcards kan worden gevergd.
13.2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is VRcards gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en
indirect ontstaan.
13.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VRcards op de Wederpartij
onmiddellijk opeisbaar. Indien VRcards de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt
hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
13.4. Indien VRcards op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat,
is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor
op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling. Wederpartij is, uit hoofde van wanprestatie,
wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.
13.5. Wanneer VRcards gebruik maakt van het in de vorige paragrafen beschreven recht tot
(gedeeltelijke) ontbinding, is zij, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn,
gerechtigd om nog niet uitgevoerde werkzaamheden ook niet te verrichten en tevens om nog
niet betaalde goederen terug te vorderen of terug te halen, onvermeerderd het recht aan VRcards
op vergoeding van alle schade.
13.6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door VRcards, zal VRcards in overleg
met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden
aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds
eindigen aan VRcards is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij
in rekening gebracht. VRcards zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake
van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor
door VRcards genoemde termijn te voldoen, tenzij VRcards anders aangeeft.
13.7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en
afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde
arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
13.8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van
beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven –
ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de
Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het VRcards vrij om
de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst
te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling. De vorderingen van VRcards op de Wederpartij zijn in dat geval
onmiddellijk opeisbaar.
   
  XIV. Aansprakelijkheid
   
14.1. Indien VRcards aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen
in deze bepaling is geregeld.
14.2. VRcards is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VRcards is
uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
14.3. VRcards is uitsluitend aansprakelijk voor directe, onmiddellijke en dadelijke, schade. Onder
directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak
en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin
van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie
van VRcards aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan VRcards
toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van
schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking
van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
14.4. VRcards is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
bedrijfsschade, schade aan evenementen en/of openingen en/of uitreikingen en dergelijke,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Evenmin is VRcards
aansprakelijk voor schade aan gebouwen, inventaris of aanwezige goederen, werkzame
personen of andere aanwezigen.
14.5. Vertraging van werken of werkzaamheden, waarbij VRcards geleverde zaken worden gebruikt
of verwerkt, wordt nimmer beschouwd als een onmiddellijk en dadelijk gevolg van de niet
nakoming of gebrekkige nakoming door VRcards.
14.6. Indien VRcards aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van VRcards beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat
gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.7. De aansprakelijkheid van VRcards is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering
van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
14.8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VRcards of zijn leidinggevende ondergeschikten.
14.9. Voor het niet geven van adviezen aanvaardt VRcards geen enkele aansprakelijkheid.
14.10. In geval de Wederpartij bestaat uit meer dan één (rechts)persoon, zijn al die (rechts)personen
hoofdelijk jegens VRcards gebonden.
   
  XV. Risico-overgang en Vervoer
   
15.1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op
het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.
15.2. Indien de levering geschiedt op een adres van VRcards, is het vervoer van het geleverde voor
rekening en risico van de Wederpartij.
15.3. Het vervoer van goederen die VRcards heeft verkocht onder rembours of franco huis worden
vervoerd voor rekening en risico van VRcards.
   
  XVI. Vrijwaring
   
16.1. De wederpartij vrijwaart VRcards voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding
jegens VRcards direct of indirect.
16.2. In geval VRcards diensten verleent, waaronder begrepen het gevraagd of ongevraagd geven
van adviezen, geldt mutaties mutantdis hetzelfde.
   
  XVII. Overmacht
 
17.1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen reeds in wetgeving en jurisprudentie is bepaald,
elke van de wil van VRcards onafhankelijke omstandigheid, voorzien en niet-voorzien, ten gevolge
waarvan de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid
door de Wederpartij niet meer kan worden verlangd. Werkstakingen in het bedrijf van VRcards of
van derden, werkliedenuitsluiting, brand en/of storingen in het bedrijf van VRcards of in dat van
een van haar leveranciers, vertraagde levering van tijdig bestelde materialen en onderbreking
van de aanvoer van energie en stagnatie veroorzakende overheidsmaatregelen daaronder
begrepen. VRcards heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat VRcards zijn verbintenis
had moeten nakomen.
17.2. VRcards kan gedurende de periode van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst,
zonder deswege tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder dat enige rechtelijke
tussenkomst vereist zal zijn, opschorten of (gedeeltelijk) ontbonden verklaren. Indien deze
periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.
17.3. Voor zover VRcards ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VRcards
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
overeenkomst.
 
  XVIII. Verjaring
 
  Alle rechtsvorderingen jegens VRcards, schadevergoedingsaanspraken daarbij inbegrepen,
verjaren en/of vervallen na een termijn van 6 maanden nadat de betreffende vordering en/of
aanspraak is ontstaan.
 
  XIX. Geschillenbeslechting
19.1. Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst zullen onderworpen worden aan de
bevoegde rechter.
19.2. Partijen zullen alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, andere middelen om tot
overeenstemming te komen uitputten en zich inspannen om een geschil in onderling
overleg te beslechten.